Sunday, October 19, 2014

chuồng ép gà tre Mỹ

Tôi thuê làm chuồng gà tre

Ai có nhu cầu nuôi gà tre và gà nòi tôi điều có gà lai Mỹ

No comments:

Post a Comment