Sunday, October 19, 2014

chuồng ép gà tre Mỹ

Tôi thuê làm chuồng gà tre

Ai có nhu cầu nuôi gà tre và gà nòi tôi điều có gà lai Mỹ